@apollo/react-hooks

React Apollo Hooks.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import apolloReactHooks from 'https://cdn.skypack.dev/@apollo/react-hooks';
</script>