@chromapdx/apollo

Apollo + Accounts

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import chromapdxApollo from 'https://cdn.skypack.dev/@chromapdx/apollo';
</script>

README