@potok/button

Potok.io UI Kit buttons

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import potokButton from 'https://cdn.skypack.dev/@potok/button';
</script>

README

Potok.io Buttons

Potok.io UI Kit Buttons package

Demo

Visit Buttons demo here