@senseilabs/sensei-kit

Sensei Kit NPM Repo

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import senseilabsSenseiKit from 'https://cdn.skypack.dev/@senseilabs/sensei-kit';
</script>

README