@sergkudinov/npm-test-sergkudinov

Test

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import sergkudinovNpmTestSergkudinov from 'https://cdn.skypack.dev/@sergkudinov/npm-test-sergkudinov';
</script>

README

Test npm publishing