extjs-modern-theme-triton

Ext JS Modern Toolkit Triton Theme

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import extjsModernThemeTriton from 'https://cdn.skypack.dev/extjs-modern-theme-triton';
</script>

README