koa-async-etag

Async ETag support for Koa responses

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import koaAsyncEtag from 'https://cdn.skypack.dev/koa-async-etag';
</script>

README

Koa Async ETag

NPM version build status Test coverage David deps npm download

+/- the async version of koa-etag.

Installation

$ npm install --save koa-async-etag

Usage

import Koa from 'koa';
import eTag from 'koa-async-etag';

const app = new Koa();

app.use(eTag);

app.use(async (ctx, next) => {
  await next();
  ctx.body = 'Hello World';
});

app.listen(3000);

License

MIT