lixianglixiang

lixiang is great

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import lixianglixiang from 'https://cdn.skypack.dev/lixianglixiang';
</script>

README

npm install lixianglixiang