react-native-android-ad-sdk

گام اول

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import reactNativeAndroidAdSdk from 'https://cdn.skypack.dev/react-native-android-ad-sdk';
</script>

README

 #react-native-android-ad-sdk

گام اول

ماژول را با دستور زیر نصب کنید

npm install --save react-native-android-ad-sdk

گام دوم

در فایل android/settings.gradle خود کدهای زیر را قرار دهید:

include ':react-native-android-ad-sdk'

project(':react-native-android-ad-sdk').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-android-ad-sdk/android')

گام سوم

در فایل android/app/build.gradle ماژول :react-native-android-ad-sdk

را به عنوان dependency اضافه کنید

...

dependencies {

            ...
compile project(':react-native-android-ad-sdk')  

}

گام چهارم:

فایل MainActivity.java رابه صورت زیر اپدیت کنید

import android.os.Bundle; // اینجا

import com.facebook.react.ReactActivity;

import ir.myteam.adsdk.AdCommon; // اینجا

public class MainActivity extends ReactActivity { @Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);

AdCommon.init(this, “developer_id”, true, true);

}

// ...other code

}

توضیح پارامتر ها:

پارامتر اول ثابت بوده و نیازی به تغییر آن نیست. پارامتر دوم کد مخصوص شما توسعه دهنده می باشد. این کد را در اینجا میتوانید مشاهده کنید. پارامتر سوم برای تست میباشد دقت کنید که به هنگام انتشار برنامه مقدار آن برابر false باشد. پارامتر چهارم برای فعال و غیر فعال سازی نمایش تبلیغ می باشد.میتوانید در زمان هایی که تمایل دارید نمایش تبلیغ را متوقف کنید

گام پنجم

در فایل AndroidManifest.xml در داخل تگ manifest کد های زیر را قرار دهید.

          <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
          <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
          <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
          <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />