react-native-cj-you-liang-hui

TODO

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import reactNativeCjYouLiangHui from 'https://cdn.skypack.dev/react-native-cj-you-liang-hui';
</script>

README

react-native-cj-you-liang-hui

Getting started

$ npm install react-native-cj-you-liang-hui --save

Mostly automatic installation

$ react-native link react-native-cj-you-liang-hui

Usage

import CjYouLiangHui from 'react-native-cj-you-liang-hui';

// TODO: What to do with the module?
CjYouLiangHui;