toshino

Kyoko Kyoko Toshino.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import toshino from 'https://cdn.skypack.dev/toshino';
</script>

README

toshino Build Status

Printing cute toshino

eyecatch.jpg

Install

$ npm install --global toshino

Usage

$ toshino

License

MIT elzup