typera-koa

TYPEd Route Assistant - for Koa

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import typeraKoa from 'https://cdn.skypack.dev/typera-koa';
</script>

README

typera-koa - Type-safe routes for Koa

This package lets you write Koa routes in a type-safe manner. See akheron/typera for documentation.