v-axios3

v-axios,使你在vue中更简洁的使用axios

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import vAxios3 from 'https://cdn.skypack.dev/v-axios3';
</script>

README

vue-axios3

简介

由 axios 搬运而成的vue插件【别名:v-axios
初衷就是让大家可以更语义的在 vue 引入 axios插件,以便更方便、快捷开发。

兼容

同时支持Vue2、Vue3

安装 && 引入

 • npm
npm install vue-axios3 --save
import vAxios from 'vue-axios3';
// 不引入这个将自动注入axios
import axios from 'axios';

使用 Vue 2:

// 第二个参数可选
Vue.use(VueAxios[, axios]);

使用 Vue 3:

import { createApp } from 'vue';

const app = createApp(...);
// 第二个参数可选
app.use(vAxios[, axios]);
 • 直接引入
<script src="https://unpkg.com/axios"></script>
<script src="https://unpkg.com/vue-axios3"></script>

使用

app.axios 或 this.$http 均可调用

你应该像下面一样使用:

// get
// es6 写法
Vue.axios.get('xxx').then(res => console.log(res.data));

// es5 写法
Vue.axios.get('xxx', {
 params: {
  ...
 }
}).then(function (res) {
 console.log(res);
}).catch(function (err) {
 console.log(err);
});

// post
// es6 写法
this.$http.post('xxx').then(res => console.log(res.data)).catch(err => console.log(err)});

// es5 写法
this.$http.post('xxx', {
 ...
}).then(function (res) {
 console.log(res);
}).catch(function (err) {
 console.log(err);
});

API

参看 - axios api