vietnamese-number-reader

Javascript library for transcoding number to text-based number caption in Vietnamese

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import vietnameseNumberReader from 'https://cdn.skypack.dev/vietnamese-number-reader';
</script>

README

Vietnamese number reader

Thư viện đọc số thành chữ tiếng Việt.

Cài đặt:

npm i vietnamese-number-reader --save

hoặc

yarn add vietnamese-number-reader

Sử dụng:

import readNumber from 'vietnamese-number-reader'

readNumber(3421)

Hoặc các bạn có thể lấy thẳng file index.js về dùng, do thư viện này rất đơn giản.