247express

247Express API connect

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import 47express from 'https://cdn.skypack.dev/247express';
</script>

README

247Express API

N|Solid

Build Status

Hướng dẫn chi tiết các bước tích hợp API 247

Các bước tích hợp

Bước 1: Đăng nhập lấy ClientID và Token theo API đăng nhập. Username và Password đăng nhập sẽ được cấp khi là khách hàng của 247.

Bước 2: Lấy danh sách các ClientHubID, đấy chính là danh sách mã định danh (ID) của các địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Khi tạo đơn hàng cần gửi, phải điền đúng mã định danh (ClientHubID) tương ứng với địa chỉ gửi hàng đi của đơn hàng đó.

Bước 3: Lấy danh sách dịch vụ chính đã được đăng ký bởi khách hàng.

Bước 4: Lấy danh sách các dịch vụ giá trị gia tăng mà khách hàng có thể sử dụng.

Bước 5: Tạo đơn hàng sử dụng API tạo đơn hàng với các thông tin cần thiết sau:

ClientID và Token lấy ở bước 1 ClientHubId lấy ở bước 2 Dịch vụ chính/dịch vụ giá trị gia tăng lấy bước 3 và 4 (nếu sử dụng).

Cập nhật!

 • 15/10/2020: 247Express triển khai hỗ trợ api trên nền tảng nodejs

Cài đặt

-Yêu cầu nền tảng từ Nodejs 6+. Hỗ trợ với các framework: ReactJS, Angular, VueJS

$ npm install 247express --save

API

247Express hỗ trợ các API dưới đây:

API Tên API Mô tả
authen Thiết lập header [Chi tiết][12]
clientLogin Đăng nhập [Chi tiết][1]
getServiceTypes Lấy danh sách dịch vụ chính [Chi tiết][2]
getServices Lấy danh sách dịch vụ gia tăng [Chi tiết][3]
getClientHubs Lấy danh sách điểm gửi hàng [Chi tiết][4]
updateOrder Cập nhật vận đơn [Chi tiết][5]
cancelOrder Hủy vận đơn [Chi tiết][6]
getOrderImages Lấy ảnh vận đơn [Chi tiết][7]
getPrice Tính giá vận đơn [Chi tiết][8]
createOrder Tạo vận đơn [Chi tiết][9]
createClientHub Tạo điểm gửi hàng [Chi tiết][10]
tracking Track vận đơn [Chi tiết][11]

Example

Đăng nhập:

import {clientLogin} from '247express';
.....
var response = await clientLogin({
   UserName:"TXN-KH18-0059",
   Password:"456123@" 
});

Thiết lập header:

import {authen} from '247express';
.....
var response = await authen({
   ClientID:12892,
   token: "582846f37273cf8f4b0cc17d67c34c47"
});

Lấy danh sách dịch vụ chính:

import {getServiceTypes} from '247express';
.....
var response = await getServiceTypes({});

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về địa chỉ sau

License

MIT [1]: https://apidoc.247post.vn/sso/sso-dang-nhap [2]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/danh-sach-dich-vu-chinh [3]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/danh-sach-dich-vu-gtgt [4]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/danh-sach-dia-chi [5]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/cap-nhat-don-hang [6]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/huy-don-hang [7]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/lay-anh-van-don [8]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/tinh-gia [9]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/tao-don-hang [10]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/tao-dia-chi [11]: https://apidoc.247post.vn/tracking/tracking-don-hang [12]: https://apidoc.247post.vn/customer-api/header-request