@akadoshin/react-skeleton

Skeleton loader for ReactJs

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import akadoshinReactSkeleton from 'https://cdn.skypack.dev/@akadoshin/react-skeleton';
</script>

README