@cfkarakulak/splasher

Splash your splashable splashes splendidly

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import cfkarakulakSplasher from 'https://cdn.skypack.dev/@cfkarakulak/splasher';
</script>

README

splasherJS

Splash your splashable splashes splendidly