@chenqianghua/cqhlin

admin@tmindtech.com

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import chenqianghuaCqhlin from 'https://cdn.skypack.dev/@chenqianghua/cqhlin';
</script>

README

帐号信息

默认注册邮箱

admin@tmindtech.com

阿里云

tmindtech
rB0CTuMc7vMEMhYi

启用管理员二步验证

访问控制

ECS

139.196.179.205 (公)
10.26.245.216 (内)
681246
root
Tmind!! 

work
Tmind!!!

使用sshkey保证登录的安全性

mysql

port: 3306
root or work
Tmind!2017

RDS

地址 数据库 帐号 密码 使用说明
rm-uf61376z4000ytx2d.pg.rds.aliyuncs.com postgres tmind 4BmFe58LLO
rm-uf6ic3e6lak55ccjj.mysql.rds.aliyuncs.com mysql tmind iUAa53eCYe

七牛

admin@tmindtech.com
dXtzovDdFgDC4CO2

七牛开发用账号

dev@tmindtech.com
qoiV2JBuAw2o3id1

域名

域名 提供商 用途 管理帐号
tmindtech.com godaddy T-mind官方域名 shuipoqian@gmail.com

公众号

二维码 公众号 AppId AppSecret 说明
拓麦科技 服务号 账号:admin@tmindtech.com 密码:BNzSuShG123
杭州拓麦 服务号 账号:qychai@tmindtech.com 密码:Tmindtech01 已绑定开放平台
二维码 测试用公众号 wxa0048e0987a71920 5e1d72c342322addb52a99acce2e6dbb By 何德伟
二维码 测试用公众号 wx4bac36ecd737d532 80319e0128a524160690fc95420ea43f By 钱海龙
二维码 测试用公众号 wxe4470072ccdcb887 c354651f8b0c8c41cbaa771da8c04879 By 金雷

小程序

平台用户名 平台密码 说明
975170655@qq.com asd6558025 已绑公司开发平台,By 强华

极光推送

tmindtech zJ22Os8ZFA

NPM

tmind_npm NKrlLWbl7P#l0sf0

微信开放平台

https://open.weixin.qq.com

hlqian@tmindtech.com
D862vjhVUtLAq4I1