@notekunn/qldt-kma

Module tích hợp để tương tác với hệ thống đăng ký tín chỉ của CMCSoft . Ví dụ:

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import notekunnQldtKma from 'https://cdn.skypack.dev/@notekunn/qldt-kma';
</script>

README

QLDT-KMA

Module tích hợp để tương tác với hệ thống đăng ký tín chỉ của CMCSoft . Ví dụ:

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

ĐẠI HỌC VINH

...

CÀI ĐẶT

Cài từ npmjs:

npm install --save @notekunn/qldt-kma

Cài từ github:

npm install --save Notekunn/qldt-kma

KHỞI TẠO

HOST_API chính là phần url trước CMCSoft.IU.Web.info không bao gồm dấu /.

Khởi tạo api như sau:

const { Client } = require('@notekunn/qldt-kma');
const client = new Client('HOST_API');
async function main() {
  // Do some thing here
}
main();

LOGIN

Đăng nhập vào trang đăng ký tín chỉ.

Login bằng cookie

Sử dụng cookie có sẵn để đăng nhập

async function main() {
  const cookie = 'a=1;b=2';
  const loginSuccess = await client.login(cookie);
  if (loginSuccess) return;
}
main();

Login bằng password

Sử dụng mã sinh viên và mật khẩu

async function main() {
  const shouldHash = true; //True nếu mật khẩu chưa hash
  const loginSuccess = await client.login('CT0.....', 'matkhau', true);
  if (loginSuccess) return;
}
main();

CÁC API

client.showProfile

Lấy thông tin sinh viên

const info = await client.showProfile();
/**
{
  displayName: string;
  studentCode: string;
  gender: 'Nam' | 'Nữ';
  birthday: string;
}
*/

client.showSemesters

Lấy thông tin các học kỳ

const semesters = await client.showSemesters();
/**
[{
  value: string;// drpSemester
  name: string;
}]
*/

client.showTimeTable

Lấy thông tin thời khóa biểu của sinh viên

const schedule = await client.showTimeTable(drpSemester);
/**
[{
  day: string;
  subjectCode: string;
  subjectName: string;
  className: string;
  teacher: string;
  lesson: '1,2,3' | '4,5,6' | '7,8,9' | '10,11,12' | '13,14,15';
  room: string;
}]
*/