@shuai.shi/shiuai-vue-calendar

vue日历插件

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import shuaiShiShiuaiVueCalendar from 'https://cdn.skypack.dev/@shuai.shi/shiuai-vue-calendar';
</script>

README

shiuai-vue-calendar

制作npm包