easy-proj

proj utility

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import easyProj from 'https://cdn.skypack.dev/easy-proj';
</script>

README

Node-Proj

提供JS版本使用简单的Proj方法.

目标

  • 提供全面的proj功能
  • 使用简单
  • 测试全面
  • 文档全面, 清楚
  • 注释清楚
  • 考虑支持Node, AMD, 浏览器

相关模块

proj4