polaron

A light weight wrapper around the discord Eris api.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import polaron from 'https://cdn.skypack.dev/polaron';
</script>

README

polaron

A light weight wrapper around the discord Eris api.