react-komposer-apollo

Compose React containers with Apollo GraphQL

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import reactKomposerApollo from 'https://cdn.skypack.dev/react-komposer-apollo';
</script>

README

React Komposer Apollo

Start using Apollo GraphQL with React Komposer!

Installation

npm install --save react-komposer-apollo apollo-client react-komposer-plus

Usage

To be written...