testdemoyujhkxcv

a test about package

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import testdemoyujhkxcv from 'https://cdn.skypack.dev/testdemoyujhkxcv';
</script>

README