testikowski

this is a test

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import testikowski from 'https://cdn.skypack.dev/testikowski';
</script>

README