testpu

jhasdh

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import testpu from 'https://cdn.skypack.dev/testpu';
</script>

README

touch README echo "## Làm theo như trên là được!" > README