the-jokes

Get random joke.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import theJokes from 'https://cdn.skypack.dev/the-jokes';
</script>

README

I Want Jokes!!!!!

npm install --save i-want-jokes

Usage

const idJokes = require('give-me-a-joke');
 
// To get a random dad joke
idJokes.dadJoke (function(joke) {
    //=> console.log(joke);
});
 
// To get a random Chuck Norris joke
idJokes.cnJoke (function(joke) {
    //=> console.log(joke);
});
 
// To get a customized joke
let fn = "Vins";
let ln = "Dev";
idJokes.customJoke (fn, ln, function(joke) {
    //=> console.log(joke);
});
 
// To get a random Joke of the Day (Categories allowed: "blonde", "knock-knock", "animal", "jod")
let category = "blonde";
idJokes.todayJoke (category, function(joke) {
    //=> console.log(joke);
});```