xiaoyan

'小眼很小眼'

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import xiaoyan from 'https://cdn.skypack.dev/xiaoyan';
</script>

README