zalopay

ZaloPay Node API Client/Wrapper

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import zalopay from 'https://cdn.skypack.dev/zalopay';
</script>

README

ZaloPay (formerly 123pay)

Installation

npm install zalopay
# OR
yarn add zalopay

Usage

import ZaloPay from 'zalopay';

const configs = {
 app_id: '',
 key1: '',
 key2: ''
};

const zalopay: ZaloPay = new ZaloPay(configs);

// Get Banks
const banks: any = zalopay.getListMerchantBanks();
// [
//  {
//   bankcode: 'NASB',
//   name: 'BAC A BANK',
//   displayorder: 0,
//   pmcid: 39,
//   minamount: 10000,
//   maxamount: 250000000
//  },...
// ]

// Create Transaction
const items = [
 {
  itemid: '',
  itemname: '',
  itemprice: 1000,
  itemquantity: 1
 }
];
const transaction = {
 /**
  * Required
  */
 app_user: 'demo',
 amount: 50000,
 items,
 bankcode: 'zalopayapp',
 description: 'ZaloPay Integration Demo',
 order_type: 'GOODS', // Loại đơn hàng:GOODS, TRANSPORTATION, HOTEL, FOOD, TELCARD, BILLING. Mặc định là GOODS.
 /**
  * Embed Data (Optional)
  */
 redirecturl: '', // Redirect về url này sau khi thanh toán trên cổng ZaloPay (override redirect url lúc đăng ký app với ZaloPay)
 columninfo: {}, // Thêm thông tin hiển thị ở phần Quản lý giao dịch chi tiết trên Merchant site, nếu cột chưa tồn tại cần vào phần Cài đặt hiển thị dữ liệu để cấu hình
 campaigncode: '', // Dùng để triển khai chương trình khuyến mãi
 zlppaymentid: '', // Mã thông tin thanh toán
 /**
  * Optional
  */
 callback_url: '', // Zalopay sẽ thông báo trạng thái thanh toán của đơn hàng khi thanh toán hoàn tất; callback_url được gọi để thông báo kết quả thanh toán thất bại hoặc thành công. Nếu không được cung cấp, callback_url mặc định của ứng dụng sẽ được sử dụng.
 product_code: '', // Loại API mà đối tác sử dụng: ESCROW, QR, DIRECT, AGREEMENT
 device_info: {}, // Chuỗi JSON mô tả thông tin của thiết bị
 title: '', // Tiêu đề đơn hàng.
 phone: '', // Số điện thoại của người dùng
 email: '', // Email của người dùng
 address: '' // Địa chỉ của người dùng
};
const data: any = await zalopay.createTransaction(transaction);
// {
//  return_code: 1
//  return_message: '', // Mô tả chi tiết thông tin mã lỗi
//  sub_return_code: 1,
//  sub_return_message: '',
//  order_url: '', // Dùng để tạo QR code hoặc gọi chuyển tiếp sang trang cổng ZaloPay
//  app_trans_id: '' // Dùng để truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng
// }

// Handle callback_url
app.post('/callback_url', (req, res) => {
 const data = zalopay.handleCallback(req.body);
 res.json(data); // { 'code': '', 'message': '' }
});


// Get Transaction Status
const app_trans_id: string = '';
const data: any = await zalopay.getTransactionStatus(app_trans_id);
// {
//  return_code: 1,
//  return_message: '', // Thông tin trạng thái đơn hàng
//  sub_return_code: 1,
//  sub_return_message: '',
//  is_processing: true,
//  amount: 123, // Số tiền ứng dụng nhận được (chỉ có ý nghĩa khi thanh toán thành công)
//  zp_trans_id: // Mã giao dịch của ZaloPay
// }

// Refund
const zp_trans_id: string = '';
const amount: number = 0;
const description: string = ''; // optional
const data: any = await zalopay.refund(zp_trans_id, amount, description);
// {
//  return_code: 1,
//  return_message: '', // Thông tin trạng thái đơn hàng
//  sub_return_code: 1,
//  sub_return_message: '',
//  refund_id: '' // Mã giao dịch hoàn tiền của ZaloPay, cần lưu lại để đối chiếu
// }

// Get Refund Status
const m_refund_id: string = '';
const data: any = await zalopay.getRefundStatus(m_refund_id);
// {
//  return_code: 1,
//  return_message: '', // Thông tin trạng thái đơn hàng
//  sub_return_code: 1,
//  sub_return_message: '',
// }